Image video hosting by TinyPic
Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic Image video hosting by TinyPic

Regulamin e-WL Ligi - 4. edycja

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „e-WL LIGI” (zwanym w dalej „Ligą”) jest ośrodek Kibice Razem-Lech Poznań („Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Ligi
3. Uczestnictwo w Lidze jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

II. CZAS TRWANIA LIGI

Liga rozpoczyna się w dniu 26.10.2018 r., a kończy w dniu 30.01.2019. Liga odbywa się w ośrodku Kibice Razem-Lech Poznań mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 1. 

III. UCZESTNICY LIGI

1. W Lidze może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 lat. Niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi zgody na uczestnictwo w Lidze od rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również danych przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Lidze w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Ligi zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Ligi jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Ligi jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Lidze.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Lidze. Za dane osobowe Organizator przyjmuje: imię, nazwisko. W przypadku kapitana zgłoszonej drużyny również nr telefonu oraz adres e-mail.

IV. ZASADY OGOLNE LIGI

1. Aby wziąć udział w Lidze należy wysłać zgłoszenie (drużyny lub indywidualne) na maila: liga@wiaralecha.pl, które zawierać będzie nazwę zespołu oraz listę imion i nazwisk reprezentantów drużyny (minimum 2, maksimum 6 osób) lub imię i nazwisko zawodnika, który wystąpi w rozgrywkach indywidualnych oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 zł (drużyna), 60 zł lub 40 zł (rozgrywki indywidualne), zbieraną na potrzeby zakupu nagród oraz organizację dnia meczowego, na wskazane przez Organizatora konto bankowe. Zapisy będą przyjmowane od 2 października do 31 października br. lub do wyczerpania limitu drużyn (12 zespołów lub 16 zawodników).
2. Rozgrywki odbędą się na konsolach Sony PlayStation 4, dedykowanych padach oraz grze FIFA 19 dostarczonych przez Organizatora.
3.  Liga jest promocją gry FIFA 19.
4. Liga organizowana jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
5. Liga nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)
6. Każdy Uczestnik Ligi zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
7. Uczestnik Ligi ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych osobowych.
8. Organizator wskazuje Koordynatora Ligi (dalej „Koordynator Ligi”), którego zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Ligi.
9. Warunkiem wzięcia udziału w Lidze jest osobiste stawienie się minimum 2 osób z zespołu lub  1 osoby z rozgrywek indywidualnych na miejsce przeprowadzenia Ligi, które wyznaczy Organizator, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Ligi.
10. Uczestnik ma obowiązek stawić się przy swoim stanowisku Ligowym najpóźniej 5 minut przed rozgrywanym meczem.
11. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia niezbędnego dla prawidłowego przebiegu Ligi.

V. ZASADY ROZGRYWANIA LIGI

a) Rozgrywki drużynowe będą odbywały się systemem każdy z każdym. W zależności od liczby drużyny odbędzie się od trzech do czterech rund. W trakcie trwania rozgrywek odbędzie się Puchar Ligi w systemie do dwóch zwycięstw. Rozgrywki indywidualne będą odbywały się systemem grupowym, a następnie systemem pucharowym (mecz i rewanż). 
b) Każdy zespół przez cały okres trwania Ligi gra drużyną wyłonioną podczas jawnego losowania wirtualnych zespołów lub wyboru klubu podczas draftu. 
c) Każdy mecz rozpoczyna się na sygnał wskazany przez Koordynatora Ligi.
d) Na mecz składają się 2 połowy, każda trwa 5 minut.
e) Po wyborze drużyny gracze mają minutę czasu na zmianę składów, taktyki, formacji i ustawień kontrolera, jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na własnej połowie;
e) Za zwycięstwo w lidze drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów, za porażkę walkowerem -1 punkt. 
f) Ligę wygra drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów. Rozgrywki indywidualne wygra osoba, który zwycięży w finale. 
g) O kolejności w tabeli decydować będą, kolejno: bezpośredni pojedynek, różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, mecz barażowy pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 
h) Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Partnera
Ligi, będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury.
i) W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada
Koordynator Ligi.
j) W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Organizatora lub Koordynatora Ligi.
k) Uczestnik ma prawo zrezygnować z Ligi w trakcie jego trwania. Rezygnacja – jest równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach. Rezygnacja nie jest równoznaczna ze zwrotem wpisowego. 
l) W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja uczestnika.

VI. NAGRODY I UPOMINKI

drużynowa e-WL Liga

1. miejsce – puchar, medale dla każdego zawodnika, nagrody rzeczowe Lecha Poznań o wartości 500 zł
2. miejsce - puchar, medale dla każdego zawodnika, nagrody rzeczowe Lecha Poznań o wartości 300 zł
3. miejsce - puchar, medale dla każdego zawodnika, nagrody rzeczowe Lecha Poznań o wartości 200 zł
Król strzelców – statuetka, nagroda rzeczowa Lecha Poznań

Puchar e-WL Ligi

1. miejsce – puchar, medale dla każdego zawodnika, gadżety Lecha Poznań
2. miejsce – medale dla każdego zawodnika, gadżety Lecha Poznań
3. miejsce – medale dla każdego zawodnika, gadżety Lecha Poznań
Król strzelców – statuetka, nagroda rzeczowa Lecha Poznań

Indywidalna e-WL Liga

1. miejsce – medal, nagrody rzeczowe Lecha Poznań o wartości 150 zł
2. miejsce – medal, nagrody rzeczowe Lecha Poznań o wartości 100 zł
3. miejsce – medal, nagrody rzeczowe Lecha Poznań o wartości 50 zł

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Ligi dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Upominki i nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Ligi powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty zakończenia Turnieju. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.